<noframes id="05055"><small id="05055"></small></noframes>
 • <small id="05055"></small>

  <menuitem id="05055"></menuitem>
   <tr id="05055"></tr>
    <noscript id="05055"></noscript>
    歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

    千字文

    隱藏解釋文字 〗 〖 打印〗 〖加入收藏
    tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
    天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張

    【解釋】天是青黑色的,地是黃色的,宇宙形成于混沌蒙昧的狀態中。太陽正了又斜,月亮圓了又缺,星辰布滿在無邊的太空中。

    〖注釋〗盈:月光圓滿。昃(zè):太陽西斜。宿(xiù)〈古〉我國天文學家將天空中某些星的集合體叫做“宿”。

    hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
    寒來暑往 秋收冬藏 閏馀成歲 律呂調陽

    【解釋】寒暑循環變換,來了又去,去了又來;秋天收割莊稼,冬天儲藏糧食。積累數年的閏余并成一個月,放在閏年里;古人用六律六呂來調節陰陽。

    〖注釋〗律呂:中國古代將一個八度分為十二個不完全相等的半音,從低到高依次排列,每個半音稱為一律,其中奇數各律叫做“律”,偶數各律叫做“呂”,總稱“六律”、“六呂”,簡稱“律呂”。相傳黃帝時伶倫制樂,用律呂以調陰陽。

    yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
    云騰致雨 露結為霜 金生麗水 玉出昆岡

    【解釋】云氣上升遇冷就形成了雨,夜里露水遇冷就凝結成霜。黃金產在金沙江,玉石出在昆侖山崗。

    〖注釋〗麗水:即麗江,又名金沙江,出產黃金。 昆岡:昆侖山。

    jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
    劍號巨闕 珠稱夜光 果珍李柰 菜重芥姜

    【解釋】最鋒利的寶劍叫“巨闕”,最貴重的明珠叫“夜光”。水果里最珍貴的是李子和奈子,蔬菜中最重要的是芥菜和生姜。

    〖注釋〗巨闕(què):越王允常命歐冶子鑄造了五把寶劍,第一為巨闕,其余依次名為純鉤、湛盧(zhàn lú)、莫邪(mò xié)、魚腸,全都鋒利無比,而以巨闕為最。
    夜光:《搜神記》中說,隋侯救好了一條受傷的大蛇,后來大蛇銜了一顆珍珠來報答他的恩情,那珍珠夜間放射出的光輝能照亮整個殿堂,因此人稱“夜光珠”。
    柰(nài): 果木名,落葉小喬木,花白色,果小。

    hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
    海咸河淡 鱗潛羽翔 龍師火帝 鳥官人皇

    【解釋】海水是咸的,河水是淡的,魚兒在水中潛游,鳥兒在空中飛翔。龍師、火帝、鳥官、人皇,這都是上古時代的帝皇官員。

    〖注釋〗龍師:相傳伏羲氏用龍給百官命名,因此叫他“龍師”。
    火帝:神農氏用火給百官命名,因此叫他“火帝”。
    鳥官:少昊(hào)氏用鳥給百官命名,叫他“鳥官”。
    人皇:傳說中的三皇之一!妒酚洝ぱa三皇本紀》中說:“人皇有九個頭,乘著云車,駕著六只大鳥,兄弟九人,分掌九州,各立城邑,共傳了150代,合計45600年。

    shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
    始制文字 乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐

    【解釋】蒼頡(jié)創制了文字,嫘(léi)祖制作了衣裳。唐堯、虞舜英明無私,主動把君位禪讓給功臣賢人。

    〖注釋〗有虞:有虞氏,傳說中的遠古部落名,舜是它的首領。這里指舜,又稱虞舜。 陶唐:陶唐氏,傳說中的遠古部落名,堯是它的首領。這里指堯,又稱唐堯。堯當了七十年君主,他死時把君位讓給了舜;舜當了五十年君主,又把君位傳給了禹;史稱“禪(shàn)讓”。

    diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
    吊民伐罪 周發殷湯 坐朝問道 垂拱平章
    【解釋】安撫百姓,討伐暴君,是周武王姬發和商王成湯。賢明的君主坐在朝廷上向大臣們詢問治國之道,垂衣拱手,毫不費力就能使天下太平,功績彰著。

    〖注釋〗周發:西周的第一個君主武王姬(jī)發,他討伐暴君商紂王而建立周朝。
    殷湯:歷史上商朝又稱殷,成湯是第一個君主,他討伐夏朝暴君桀(jié)而建立商朝。
    垂拱:語出《書·武成》:“淳信明義,崇德報功,垂拱而天下治!币馑际遣蛔鍪裁炊煜绿。多用作稱頌皇帝無為而治的套語。
    平章:平指太平。章通“彰”,彰明,顯著。

    ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
    愛育黎首 臣伏戎羌 遐邇一體 率賓歸王

    【解釋】 他們愛撫、體恤老百姓,使四方各族人俯首稱臣。普天之下都統一成了一個整體,所有的老百姓都服服貼貼地歸順于他的統治。

    〖注釋〗遐邇(xiá ěr):指遠近。
    率賓:出自《詩經》:“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣!

    míng fèng zài shù bái jū shí cháng huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
    鳴鳳在竹 白駒食場 化被草木 賴及萬方

    【解釋】鳳凰在竹林中歡樂的鳴叫,小白馬在草場上自由自在地吃著草食。圣君賢王的仁德之治使草木都沾受了恩惠,恩澤遍及天下百姓。

    〖注釋〗駒(jū):小馬。被(pī):通“披”,覆蓋,恩澤。

    gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
    蓋此身發 四大五常 恭惟鞠養 豈敢毀傷

    【解釋】人的身體發膚分屬于“四大”,一言一動都要符合“五!。誠敬的想著父母養育之恩,哪里還敢毀壞損傷它。

    〖注釋〗 蓋:發語詞,無實義。
    四大:指地、水、風、火。
    五常:指仁、義、禮、智、信。
    鞠(jū)養:撫養,養育。

    nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
    女慕貞潔 男效才良 知過必改 得能莫忘

    【解釋】女子要仰慕那些持身嚴謹的貞婦潔女,男子要仿效那些有才能有道德的人。知道自己有過錯,一定要改正;適合自己干的事,不要放棄。

    wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
    罔談彼短 靡恃己長 信使可覆 器欲難量

    【解釋】不要談論別人的短處,也不要依仗自己有長處就不思進取。誠實的話要經得起考驗,器度要大,讓人難以估量。

    〖注釋〗罔(wǎng): 無,不,沒有。靡(mǐ): 無,不,沒有。恃(shì):依賴,依仗。

    mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
    墨悲絲染 詩贊羔羊 景行維賢 克念作圣

    【解釋】墨子悲嘆白絲被染上了雜色,《詩經》贊頌羔羊能始終保持潔白如一。 要仰慕圣賢的德行,要克制私欲,努力仿效圣人。

    〖注釋〗墨:墨子,名翟。魯國人(一說宋國人),戰國初期思想家,墨家學派創始人。他看見匠人把白絲放進染缸里染色,悲嘆到:“染于蒼則蒼,染于黃則黃!睆娬{人要注意抵御不良環境的影響,保持天生的善性。
    羔羊:語出:《詩·召南·羔羊》:“羔羊之皮,素絲五紽 !蓖ㄟ^詠羔羊毛色的潔白如一,來贊頌君子的“節儉正直,德如羔羊!薄睹颉罚骸啊陡嵫颉,鵲巢之功致也。召南之國化文王之政,在位皆節儉正直,德如羔羊!
    景行:語出《詩·小雅·車轄》:“高山仰止,景行行止!币馑际菍Ω呱揭ь^瞻仰,對賢人的品德要看齊,站到一個行列中去。 克:能。

    dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
    德建名立 形端表正 空谷傳聲 虛堂習聽

    【解釋】養成了好的道德,就會有好的名聲;就如同形體端莊了,儀表就正直了一樣?諘绲纳焦戎泻艉奥晜鞯煤苓h,寬敞的廳堂里說話聲非常清晰。
    禍因惡積,福緣善慶。尺璧非寶,寸陰是競。

    〖注釋〗習:長期反復地做,逐漸養成的不自覺的活動。

    huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
    禍因惡積 福緣善慶 尺璧非寶 寸陰是競

    【解釋】災禍是作惡多端的結果,福祿是樂善好施的回報。一尺長的美玉不能算是真正的寶貝,而即使是片刻時光也值得珍惜。

    〖注釋〗禍、福二句:語出《易·坤·文言》:“積善之家,必有余慶;積不善之家,必有余殃!

    zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
    資父事君 曰嚴與敬 孝當竭力 忠則盡命

    【解釋】奉養父親,侍奉君主,要嚴肅而恭敬。孝順父母應當竭盡全力,忠于君主要不惜獻出生命。

    〖注釋〗事:侍奉。

    lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
    臨深履薄 夙興溫凊 似蘭斯馨 如松之盛

    【解釋】要“如臨深淵,如履薄冰”那樣小心謹慎;要早起晚睡,侍候父母讓他們感到冬暖夏涼。讓自己的德行像蘭草那樣的清香,像松柏那樣的茂盛。

    〖注釋〗夙興:“夙興夜寐”之略。夙,早。溫凊(qìng):“冬溫夏凊”之略。凊,涼。

    chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
    川流不息 淵澄取映 容止若思 言辭安定

    【解釋】 還能延及子孫,像大河川流不息;影響世人,像碧潭清澄照人。儀容舉止要沉靜安詳,言語措辭要穩重,顯得從容沉靜。

    dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
    篤初誠美 慎終宜令 榮業所基 籍甚無竟

    【解釋】無論修身、求學、重視開頭固然不錯,認真去做,有好的結果更為重要。這是一生榮譽的事業的基礎,有此根基,發展就沒有止境。

    〖注釋〗篤(dǔ):忠實,誠信。藉(jiè):作襯墊的東西,憑借。

    xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
    學優登仕 攝職從政 存以甘棠 去而益詠

    【解釋】書讀好了就能做官,可以行使職權參加國政。周人懷念召伯的德政,召公活著時曾在甘棠樹下理政,他過世后老百姓對他更加懷念歌詠。

    〖注釋〗學優:《論語》有“學而優則仕”之語。
    攝(shè):代理。
    甘棠:木名。即棠梨!妒酚洠嗾俟兰摇:“周武王之滅紂,封召公于北燕……召公巡行鄉邑,有棠樹,決獄政事其下,自侯伯至庶人各得其所,無失職者。召公卒,而民人思召公之政,懷棠樹不敢伐,哥詠之,作《甘棠》之詩!焙笏煲浴案侍摹狈Q頌循吏的美政和遺愛。

    yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fū chàng fù suí
    樂殊貴賤 禮別尊卑 上和下睦 夫唱婦隨

    【解釋】音樂要根據人們身分的貴賤而有所不同,禮節要根據人們地位的高低而有所區別。上下要和睦相處,夫婦要一唱一隨,協調和諧。

    wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
    外受傅訓 入奉母儀 諸姑伯叔 猶子比兒

    【解釋】在外接受師傅的訓誨,在家遵從父母的教導。對待姑姑、伯伯、叔叔等長輩,要像是他們的親生子女一樣。

    kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
    孔懷兄弟 同氣連枝 交友投分 切磨箴規

    【解釋】兄弟之間要相互關心,因為同受父母血氣,如同樹枝相連。結交朋友要意氣相投,要能學習上切磋琢磨,品行上互相告勉。

    〖注釋〗孔懷:出自《詩·小雅·常棣》:“死喪之威,兄弟孔懷!焙髞矶嘤谩翱讘选眮泶浮靶值堋。
    切磨:本指加工玉石等器物,此引申為學問上的探討研究。
    箴(zhēn):勸誡、勸勉。

    rén cí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī
    仁慈隱惻 造次弗離 節義廉退 顛沛匪虧

    【解釋】仁義、慈愛,對人的惻隱之心,在任何時候,任何地方都不能拋離。氣節、正義、廉潔、謙讓這些品德,在最窮困潦倒的時候也不可虧缺。

    〖注釋〗隱惻(yǐn cè):惻隱,憐憫、同情。顛沛(diān pèi):跌倒,比喻處境窘迫困頓。匪(fěi):非,不是。

    xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
    性靜情逸 心動神疲 守真志滿 逐物意移

    【解釋】保持內心清靜平定,情緒就會安逸舒適,心為外物所動,精神就會疲憊困倦。保持自己天生的善性,愿望就可以得到滿足,追求物欲享受,善性就會轉移改變。

    jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí dū yì huá xià dōng xī èr jīng
    堅持雅操 好爵自縻 都邑華夏 東西二京

    【解釋】堅定地保持著高雅情操,好的職位自然就會屬于你。中國古代的都城華美壯觀,有東京洛陽和西京長安。

    〖注釋〗縻(mǐ):牽系,拴住,系住。邑(yì): 國都,京城 。

    bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
    背邙面洛 浮渭據涇 宮殿盤郁 樓觀飛驚

    【解釋】洛陽北靠邙山,面臨洛水;長安北橫渭水,遠據涇河。宮殿回環曲折,樓臺宮闕凌空欲飛,使人心驚。

    〖注釋〗邙(mánɡ):山名, 北邙山,在河南省。

    tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
    圖寫禽獸 畫彩仙靈 丙舍旁啟 甲帳對楹

    【解釋】宮殿里畫著飛禽走獸,還有彩繪的天仙神靈。正殿兩邊的配殿從側面開啟,豪華的帳幕對著高高的楹柱。

    〖注釋〗丙舍:宮中別室。甲帳:漢武帝時所造的帳幕。

    sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
    肆筵設席 鼓瑟吹笙 升階納陛 弁轉疑星

    【解釋】宮殿里擺著酒席,彈琴吹笙一片歡騰。官員們上下臺階互相祝酒,珠帽轉動,像滿天的星斗。

    〖注釋〗笙(shēng): 簧管樂器, 《詩·小雅·鹿鳴》“我有嘉賓,鼓瑟吹笙!
    陛(bì):帝王宮殿的臺階。
    弁(biàn):古時的一種官帽,通常配禮服用(吉禮之服用冕)。赤黑色布做叫爵弁,是文冠;白鹿皮做的叫皮弁,是武冠。后泛指帽子。

    yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
    右通廣內 左達承明 既集墳典 亦聚群英

    【解釋】右面通向用以藏書的廣內殿,左面到達朝臣休息的承明殿。這里收藏了很多的典籍名著,也集著成群的文武英才。

    〖注釋〗廣內:漢宮廷藏書之所;指帝王書庫。
    承明:古代天子左右路寢稱承明,因承接明堂之后,故稱。
    墳:《三墳》,記載三皇事跡的書。
    典:《五典》,記載五帝事跡的書。

    dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
    杜稿鐘隸 漆書壁經 府羅將相 路俠槐卿

    【解釋】里邊有杜度草書的手稿和鐘繇隸書的真跡,有從汲(jí)縣魏安厘王冢(zhōng)中發現掘出來的漆寫古書,以及漢代魯恭王在曲阜(fù)孔廟墻壁內發現的古文經書。宮延內將想依次排成兩列,宮廷外大夫公卿夾道站立。

    〖注釋〗杜稿:杜度的草書手稿。
    鐘隸:鐘繇(yóu)的隸書真跡,見張懷《書斷》。
    漆書:汲縣魏安厘王墓中發掘出來的漆書!稌x書·束皙傳》。
    壁經:漢代魯恭王在曲阜孔廟墻壁里發現的古文經書!稘h書·藝文志》。
    俠:同“夾”。

    hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
    戶封八縣 家給千兵 高冠陪輦 驅轂振纓

    【解釋】他們每家都有八縣以上的封地,還有上千名的侍衛武裝。戴著高大帽子的官員們陪著皇帝出游,駕著車馬,帽帶飄舞著,好不威風。

    〖注釋〗輦(niǎn):古時用人拉或推的車。轂(ɡǔ):泛指車。

    shì lù chǐ fù chē jià féi qīng cè gōng mào shí lè bēi kè míng
    世祿侈富 車駕肥輕 策功茂實 勒碑刻銘

    【解釋】他們的子孫世代領受俸祿,奢侈豪富,出門時輕車肥馬,春風得意。 朝廷還詳盡確實地記載他們的功德,刻在碑石上流傳后世。

    pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
    磻溪伊尹 佐時阿衡 奄宅曲阜 微旦孰營

    【解釋】周武王磻溪遇呂尚,尊他為“太公望”;伊尹輔佐時政,商湯王封他為“阿衡”。周成王占領了古奄國曲阜一帶地面,要不是周公旦輔政哪里能成?

    〖注釋〗磻(pān)溪:指姜太公呂尚。呂尚在磻溪釣魚,遇文王,拜為太師,輔佐周武王滅商。
    伊尹:原為有莘(shēn)氏女的陪嫁奴隸,商湯用為小臣,后來任以國政,輔佐商湯功滅夏桀。
    阿衡:商朝官名,相當于宰相!对姟ど添灐らL發》:“寮維阿衡,左右商王!,則是專指伊尹。
    旦:周公姬旦。

    huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
    桓公匡合 濟弱扶傾 綺回漢惠 說感武丁

    【解釋】齊桓公匡正天下諸侯,都打著“幫助弱小”、“拯救危亡”的旗號。漢惠帝做太子時靠綺里季才幸免廢黜,商君武丁感夢而得賢相傳說。

    〖注釋〗匡(kuānɡ):正,糾正,端正。
    綺(qǐ):綺里季,商山四皓之一。漢惠帝做太子時,漢高祖想廢掉他另立太子。呂后用張良的計策,厚禮迎來商山四皓,使他們與太子相處。漢高祖看到惠帝羽翼已成,就打消了另立太子的念頭。
    說(yuè):傅說。傅說原是傅巖搞版筑的奴隸,殷高宗武丁夢見了他,便畫相訪求,找到以后,用為宰相。

    jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
    俊乂密勿 多士寔寧 晉楚更霸 趙魏困橫

    【解釋】賢才的勤奮謹慎,換來了百官的各安其位。晉文公、楚莊王先后稱霸,趙國、魏國受困于連橫。

    〖注釋〗乂(yì):治理,安定。
    橫:連橫。戰國時,蘇秦說(shuì)六國聯合拒秦,史稱“合縱”。張儀主和拆散合縱,使六國一個個服從秦國,稱為“連橫”。由于連橫,秦國采取遠交近攻政策,首先打擊趙、魏,所以說“趙魏困橫”。

    jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
    假途滅虢 踐土會盟 何遵約法 韓弊煩刑

    【解釋】晉國向虞國借路去消滅虢國,晉文公在踐土召集諸侯歃血會盟。蕭何遵奉漢高祖簡約的法律,韓非慘死在他自己所主張的苛刑之下。

    〖注釋〗假途滅虢(guō):出自《左傳·僖公五年》:“晉侯復假道于虞以伐虢。宮之奇諫曰:‘虢,虞之表也;虢亡,虞必從之。晉不可啟,寇不可玩,……諺所謂“輔車相依,唇亡齒寒”者,其虞虢之謂也!庇莺钜虿宦爩m之奇的勸諫而遂使晉國在滅掉虢國之后也被晉國滅亡。
    何:蕭何,漢高祖丞相!妒酚浭捪鄧兰摇氛f他“以文無害”,“奉法順流”!稘h書刑法志》說他收拾秦法,“取其宜于時者,作律九章”。這里大意是說蕭何輕刑簡法。韓:韓非!妒酚浝锨f申韓列傳》說李斯、姚賈毀謗韓非,勸始皇“以過法誅之”。過法、煩刑,都指苛刻的刑法。
    弊:作法自弊。

    qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
    起翦頗牧 用軍最精 宣威沙漠 馳譽丹青

    【解釋】秦將白起、王翦,趙將廉頗、李牧,用兵作戰最為精通。他們的聲威遠揚到北方的沙漠,美名和肖像永遠流傳在千古史冊之中。

    〖注釋〗起翦(jiǎn)頗牧: 起:白起;翦:王翦;頗:廉頗;牧:李牧。

    jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
    九州禹跡 百郡秦并 岳宗泰岱 禪主云亭

    【解釋】九州之內都留下了大禹治水的足跡,全國各郡在秦并六國后歸于統一。五岳以泰山為尊,歷代帝王都在云山和亭山主持禪禮。

    〖注釋〗岱(dài):泰山的別稱。也叫“岱宗”、“岱岳”。

    yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
    雁門紫塞 雞田赤城 昆池碣石 鉅野洞庭

    【解釋】名關有北疆雁門,要塞有萬里長城,驛站有邊地雞田,奇山有天臺赤城。賞池赴昆明滇池,觀海臨河北碣石,看澤去山東巨野,望湖上湖南洞庭。

    〖注釋〗紫塞(sāi):北方邊塞,這指長城。
    雞田:西北塞外地名。
    赤城:山名,在浙江省天臺縣北,為天臺山南門!段倪x.孫綽<游天臺山賦>》:“赤城霞舉而建標!
    昆池:即昆明滇池。
    碣(jié)石:河北樂亭縣東,今沉入渤海。
    巨野:古湖澤名。在今山東省巨野縣北五里。

    kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng zhì běn yú nóng wù zī jià sè
    曠遠綿邈 巖岫杳冥 治本于農 務茲稼穡

    【解釋】中國的土地遼闊遙遠,沒有窮極,名山奇谷幽深秀麗,氣象萬千。把農業作為治國的根本,一定要做好播種與收獲。

    〖注釋〗綿邈(miǎo):連綿遙遠的樣子。
    巖岫(xiù)沓(tà)冥(míng):岫,山洞;沓,眾多、重疊;冥,昏暗。
    稼穡(jià sè):種植和收割。泛指農業勞動。

    chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
    俶載南畝 我藝黍稷 稅熟貢新 勸賞黜陟

    【解釋】一年的農活該開始干起來了,種植著小米和黃米。收獲季節,用剛熟的新谷交納稅糧,莊稼種得好的受到表彰和賞賜,種得不好的就要受到處罰。

    〖注釋〗俶(chù):開始。
    載:從事。
    黍稷(shǔ jì):黍,指植物名。亦稱“稷”、“糜子;稷,植物名。我國古老的食用作物,即粟。一說為不粘的黍。又說為高粱。
    黜(chù):貶職,罷免。
    陟(zhì):晉升、獎勵。

    mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
    孟軻敦素 史魚秉直 庶幾中庸 勞謙謹敕

    【解釋】孟子崇尚樸素,史官子魚秉性剛直。 做人要盡可能合乎中庸的標準,必須勤勞謙遜,謹慎檢點,懂得規勸告誡自己。

    líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí
    聆音察理 鑒貌辨色 貽厥嘉猷 勉其祗植

    【解釋】聽人說話要審察其中的道理,看人容貌要看出他的心情。 要給人家留下正確高明的忠告或建議,勉勵別人謹慎小心地處世立身。

    〖注釋〗貽(yí):遺留。厥(jué):他的。猷(yóu):計劃、謀劃。祗(zhī):恭敬。
    植:立身于不敗之地。

    xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
    省躬譏誡 寵增抗極 殆辱近恥 林皋幸即

    【解釋】聽到別人的譏諷告誡,要反省自身;備受恩寵不要得意忘形,對抗權尊。如果知道有危險恥辱的事快要發生就退隱山林,還可以幸免于禍。

    〖注釋〗皋(gāo):水邊的高地。

    liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
    兩疏見機 解組誰逼 索居閑處 沉默寂寥

    【解釋】漢代疏廣、疏受叔侄見機歸隱,有誰逼迫他們辭去官職呢?離君獨居,悠閑度日,整天不用多費唇舌,清靜無為豈不是好事。

    qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
    求古尋論 散慮逍遙 欣奏累遣 戚謝歡招

    【解釋】探求古人古事,讀點至理名言,就可以排除雜念,自在逍遙。輕松的事湊到一起,費力的事丟在一邊,消除不盡的煩惱,得來無限的快樂。

    qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
    渠荷的歷 園莽抽條 枇杷晚翠 梧桐早凋

    【解釋】池塘中的荷花開得多么鮮艷,園林內的青草抽出嫩芽。到了冬天枇杷葉子還是綠的,梧桐一到秋天葉子就凋了。

    〖注釋〗的歷:光彩爛灼的樣子。蚤(zǎo):通“早”,指月初或早晨。

    chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
    陳根委翳 落葉飄搖 游鹍獨運 凌摩絳霄

    【解釋】老樹根蜿蜒曲折,落葉在秋風里四處飄蕩。只有遠游的鯤鵬獨立翱翔,直沖布滿彩霞的云霄。

    〖注釋〗翳(yì):遮蔽,掩蓋。 鹍(kūn):“鹍雞”,古書上指象鶴的一種鳥。

    dān dú wán shì yù mù náng xiāng yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
    耽讀玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 屬耳垣墻

    【解釋】漢代王充在街市上沉迷留戀于讀書,眼睛注視的全是書袋和書籍。換了輕便的車子要注意危險,說話要防止隔墻有耳。

    〖注釋〗囊(nǎng):口袋。 輶(yóu):一種輕便的車子。
    攸(yōu):所。 垣(yuán):矮墻,也泛指墻。

    jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
    具膳餐飯 適口充腸 飽飫烹宰 饑厭糟糠

    【解釋】平時的飯菜,要適合口味,讓人吃得飽。飽的時候自然滿足于大魚大肉,餓的時候應當滿足于粗菜淡飯。

    qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
    親戚故舊 老少異糧 妾御績紡 侍巾帷房

    【解釋】親屬、朋友會面要盛情款待,老人、小孩的食物應和自己不同。小妾婢女要管理好家務,盡心恭敬地服待好主人。

    〖注釋〗績紡:泛指紡紗,績麻諸事。即紡績。帷房:內房。

    wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
    紈扇圓潔 銀燭煒煌 晝眠夕寐 藍筍象床

    【解釋】圓圓的絹扇潔白素雅,白白的蠟燭明亮輝煌。白日小憩,晚上就寢,有青篾編成的竹席和象牙雕屏的床榻。

    〖注釋〗紈(wán):很細的絲織品。絜(jié):“潔”之書面語。

    xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
    弦歌酒宴 接杯舉觴 矯手頓足 悅豫且康

    【解釋】奏著樂,唱著歌,擺酒開宴;接過酒杯,開懷暢飲。情不自禁地手舞足蹈,真是又快樂又安康。

    〖注釋〗觴(shāng): 酒杯。

    dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
    嫡后嗣續 祭祀蒸嘗 稽顙再拜 悚懼恐惶

    【解釋】子孫一代一代傳續,四時祭祀不能懈怠。跪著磕頭,拜了又拜;禮儀要周全恭敬,心情要悲痛虔誠。

    〖注釋〗嫡(dí):奴隸社會、封建社會中的正妻。
    烝(zhēng)嘗:《禮記·王制》:“天子諸侯宗廟之祭,春曰礿(yuè),夏曰禘(dì),秋曰嘗,冬曰烝!薄墩f文》鄭注:“此蓋夏殷之祭名,周則春曰祠,夏曰礿!贝艘浴盁A嘗”代指四時祭祀。
    稽(qǐ)顙(sǎng):屈膝下拜,以額觸地的一種跪拜禮,表示極度的虔誠和感謝。

    jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
    箋牒簡要 顧答審詳 骸垢想浴 執熱愿涼

    【解釋】給人的書信要簡明扼要,回答別人的問題時要審慎周詳。身上臟了就想洗個澡,捧著熱東西就希望它有風把它吹涼。

    〖注釋〗箋(jiān):文書、書信。 。╤ái):身體。

    lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
    驢騾犢特 駭躍超驤 誅斬賊盜 捕獲叛亡

    【解釋】家里有了災禍,連驢子、騾子,大小牲口都會受驚,狂蹦亂跳,東奔西跑。官府誅殺盜賊,捕獲叛亂分子和亡命之徒。

    〖注釋〗騾(luó):騾子。
    犢(dú):小牛,泛指牛。
    驤(xiānɡ):馬抬起頭快跑。誅(zhū):殺死,鏟除。

    bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
    布射遼丸 嵇琴阮嘯 恬筆倫紙 鈞巧任釣

    【解釋】呂布善于射箭,宜僚善玩彈丸,嵇康善于彈琴,阮籍善于撮口長嘯。蒙恬制造了毛筆,蔡倫發明了造紙,馬鈞發明了水車,任公子善于釣魚。

    〖注釋〗布:呂布。呂布轅門射戟(jǐ),為劉備、紀靈和解。遼:宜僚。善于彈丸。
    嵇(jí):嵇康。善彈琴詠詩。 阮(ruǎn):阮籍。能嘯。
    恬(tián):蒙恬。晉朝崔豹《古今注》說蒙恬開始用兔毫竹管做筆。倫:蔡倫!逗鬂h書》記他開始創造性的用樹皮,麻頭,破布等來造紙,人稱“蔡侯紙”。
    鈞:馬鈞。三國時人,巧思,曾作指南針和龍骨水車。任:任公子。事見《莊子·外物》。

    shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào máo shī shū zī gōng pín yán xiào
    釋紛利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工顰妍笑

    【解釋】他們或者善于為人解決糾紛,或者善于發明創造有利于社會,這些都非常巧妙。毛嬙、西施,姿容姣美,哪怕皺著眉頭,也像美美的笑。

    〖注釋〗竝(bìng):“并”異體字之一。
    毛:毛嬙(qiáng)。西:西施!肚f子·齊物論》:“毛嬙、西施,人之所美也!
    工:善。 顰(pín):皺眉。 妍(yán):美麗。

    nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
    年矢每催 曦暉朗曜 璇璣懸斡 晦魄環照

    【解釋】青春易逝,歲月匆匆催人漸老,只有太陽的光輝永遠朗照。 高懸的北斗隨著四季變換轉動,明晦的月光灑遍人間每個角落。

    〖注釋〗矢(shǐ):箭。
    曜(yào):日光、照耀。
    璇璣(xuán jī):古代稱北斗星的第一星至第四星。
    斡(wò):旋轉。
    晦魄:月亮。

    zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
    指薪修祜 永綏吉劭 矩步引領 俯仰廊廟

    【解釋】順應自然,修德積福,永遠平安,多么美好。如此心地坦然,方可以昂頭邁步,一舉一動都象在神圣的廟宇中一樣儀表莊重。

    〖注釋〗指薪:《莊子·養生主》:“指窮于為薪,火傳也,不知其盡也!币馑际怯媚静駸,木柴有窮盡的時候,而火往下傳,卻不會滅。喻人的肉體會死亡,而人類的生命是延續無窮的。
    祜(hù): 福;大福。
    綏(suí):平安,安撫。
    邵(shào):勸勉,美好(多指道德品質)。

    shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
    束帶矜莊 徘徊瞻眺 孤陋寡聞 愚蒙等誚

    【解釋】衣帶穿著整齊端莊,舉止從容,高瞻遠矚。這些道理孤陋寡聞就不會明白,只能和愚味無知的人一樣空活一世,讓人恥笑。〖注釋〗矜(jīn):自夸、自恃!抖Y記·表禮》“不矜而莊!
    誚(qiào):譏諷、嘲諷。

    wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě
    謂語助者 焉哉乎也

    【解釋】說到古書中的語助詞嘛,那就是“焉”、“哉”、“乎”、“也”了。

    千字文小知識:

    千字文

     《千字文》為南朝周興嗣所編,它的撰作,相傳還有一段故事;原來是當年梁武帝令殷鐵石在王羲之書寫的碑文中拓下不重復的一千個字,供皇子們學書用的。但由于字字孤立,互不聯屬,所以他又召來周興嗣囑道:“卿有才思,為我韻之!敝芘d嗣只用了一個晚上就編好進呈武帝。這便是傳至今日的《千字文》。周興嗣的《千字文》精思巧構,知識豐瞻,音韻諧美,宜蒙童記誦,故成為千百年蒙學教科書。

     《千字文》乃四言長詩,首尾連貫,音韻諧美。以“天地玄黃,宇宙洪荒”開頭,“謂語助者,焉哉乎也”結尾。全文共250句,每四字一句,字不重復,句句押韻,前后貫通,內容有條不紊的介紹了天文、自然、修身養性、人倫道德、地理、歷史、農耕、祭祀、園藝、飲食起居等各個方面。

     《千字文》自問世1400 多年來的流傳表明,它是流傳廣泛的童蒙讀物,是中國傳統文化的一個組成部分,在中國古代的童蒙讀物中,是一篇承上啟下的作品。它那優美的文筆,華麗的辭藻,使得眾多童蒙讀物都無法望其項背。

    911综合精品久久久_新加坡一级婬片高清视频_成年女人特黄免费大片_国产欧美日韩一区二区三区搜索

    <noframes id="05055"><small id="05055"></small></noframes>
   1. <small id="05055"></small>

    <menuitem id="05055"></menuitem>
     <tr id="05055"></tr>
      <noscript id="05055"></noscript>